Gomukhasana

Suptavajrasana

Bhujangasana

Shalabhasana

Pavanmuktasana

Simhasana

Chakrasana

Vajrasana

Sarpasana

Sarvangasana

Halasana